Biyografi

1974 yılı Kasım ayında Trabzon’un en büyük ilçesi, horonu ve köftesi ile bilinen Akçaabat'ta doğdum. İlk ve orta öğrenimimi bu ilçede tamamladım. 1992 yılında girdiğim Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1998 yılında mezun oldum. Tayin edildiğim ilk yer olan Rize’nin İkizdere ilçesinde çalışmak nasip olmadan, il içi atama ile  Ardeşen Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde ilk görevime başladım. Bu şirin ilçede  8 ay kadar, pratisyen hekimlik yaptım. 

KTÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı’nda 1999’da başladığım Kardiyoloji ihtisasımı 2004 yılında tamamladım. Aynı yıl Trabzon Özel Karadeniz Hastanesi İnvaziv Kardiyoloji Kliniğinde, Kardiyoloji Uzmanı olarak ilk görevime başladım. 

2005 yılında dünyanın başkentine taşınarak, Özel Çamlıca Ömür Hastanesi (Hospitalium Grup) İnvaziv Kardiyoloji Kliniğinde, 2007’ye kadar çalıştım. 2008 başlarında ise, halen bulunduğum  Avicenna Umut Hastanesinde Kardiyoloji Kliniğine transfer oldum.

Orta düzeyde İngilizce biliyorum. Evliyim ve iki kız çocuk babasıyım.

 

Öğrenim Durumu     :

 

Derece Bölüm Üniversite Yıl
Lisans / Y.Lisans TIP Karadeniz Tekn. Üniversitesi 1992-1998
Doktora/S.Yeterlilik/ Tıpta Uzmanlık

TIP

Kardiyoloji

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Kardiyoloji A.D.

1999-2004

 

Doktora Tezi/S. Yeterlilik Çalışması / Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı :

KASAP H., “Koroner Yavaş Akım Fenomeni İle Endotel Fonksiyonları Arasındaki İlişki”,

     Trabzon, 2004.

TEZ ÖZETİ

"KORONER YAVAŞ AKIM FENOMENİ İLE ENDOTEL FONKSİYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ"

 

      Koroner Yavaş Akım ( KYA ) fenomeni;  epikardiyal koroner arterlerde tıkayıcı bir lezyon olmaksızın, verilen kontrast maddenin koronerleri  geç doldurması (opasifiye etmesi),  ile karakterize anjiyografik bir fenomendir. İlk kez 1972 yılında Tambe ve ark. tarafından tanımlanmıştır (1).  Klinik özellikleri ortaya konmuş olsa da halen altta yatan neden kesin olarak tespit edilememiştir. Bu çalışma, KYA fenomeni ile endotel fonksiyonları arasında direkt etyolojik bir ilişki olup olmadığını göstermek amacıyla planlandı.

      Çalışma grubu olarak, anjinal yakınmalarla başvurup koroner anjiyografileri yapılan, TIMI-kare sayılarına göre koroner yavaş akım tespit edilen, yaş ortalaması 54.0 ± 10.9 yıl olan 25 hasta (18 erkek, 7 kadın ) alındı.  Kontrol grubu olarak ise, koroner anjiyografileri normal olarak bulunan, yaş ortalaması 52.5 ± 6.65 yıl olan, 25 hasta ( 13 erkek, 12 kadın ) alındı. Tüm hastalarda endotel fonksiyonları, yüksek rezolüsyonlu USG kullanılarak, brakiyal arterin akım bağımlı dilatasyonunu ölçme tekniği ile belirlendi.

      Brakiyal arterin oklüzyon öncesi ve sonrasındaki çap artışı KYA grubunda % 10.8 ± 7.5 ve kontrol grubunda % 12.3 ± 4.8 olarak bulundu. Bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi ( p = 0.42 ) Bu durum EDV, yani dolayısıyla endotel fonksiyonları açısından KYA ve kontrol grubu arasında anlamlı fark olmadığını göstermiştir.

      Bu çalışma, endotel fonksiyonları ile  KYA fenomeni arasında direkt etyolojik bir ilişkinin olmadığını göstermiştir. Bu durum, KYA fenomeninin altında yatan sorumlu mekanizmanın, basit, tek bir nedenden ziyade, mikrovasküler yapının çeşitli bileşenlerini ve koroner akımı düzenleyen farklı mekanizmaları ilgilendiren, kompleks bir neden olabileceğini düşündürmektedir. Bu konuda endotel fonksiyonlarının diğer parametrelerle ( von Willebrand faktör, t-PA, PAI-1, transmodulin vb) de değerlendirildiği daha büyük çalışmalara ihtiyaç vardır.

 

 

Görevler :

Görev

Görev Yeri

Yıl

Pratisyen Dr.

Ardeşen Devlet Hastenesi Acil Servisi

1998-1999

Ar.Gör. Dr.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi

1999-2004

Uzman Dr.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi

Özel Karadeniz Hastanesi İnvaziv Kardiyoloji Kliniği

Özel Çamlıca Ömür Hastanesi İnvaziv Kardiyoloji Kl.

Özel AVİCENNA Umut Hastanesi Kardiyoloji Kliniği

Özel Medicalpark Göztepe Hast. İnv. Kardiyoloji Kl.(Part-Time)

Özel Otağtepe Tıp Merkezi (Part-time)

Özel Vera Hospital (Part-time)

6/2004-9/2004

9/2004-7/2005

    2005- 2007

    2008-Halen

    2008-2016

    2011-2014

    2014-2016

 

Üyelikler                    : Türk Kardiyoloji Derneği,        

                                  Avrupa Kardiyoloji Derneği ( ESC )

                                  TKD İnvaziv Kardiyoloji Çalışma grubu 

                                  İstanbul Tabip Odası

                                  Üsküdar Anadolu Yakası Akçaabatlılar Derneği

                                  Altın Oran Derneği  ( aoder.org.tr )                             

 

 

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makeleler

ESERLEA.UluslararasıHakemliDergilerdeYayımlananMakeleler

A1. Celik S, Erdoğan T, Kasap H, Kaplan S, Durmuş I, Gedik O, Kiriş A. “Carotid intima-media thickness in patients with isolated coronary artery ectasia.” Atherosclerosis. 2007 Feb;190(2):385-7.

A2.  Kaynar K, Yilmazer B, Erkut M, Gul S, Kasap H, Ulusoy S. “Acute coronary syndrome in a patient with calciphylaxis.” Nephrology (Carlton). 2006 Oct;11(5):477.

A3. Yılmaz R, Çelik Ş, Baykan M, Kasap H, Kaplan Ş, Küçükosmanoğlu M, Erdöl C. “Assesment of mitral annular velocities by Doppler tissue imaging in predicting  left ventricular thrombüs formation after first acute myocardial infarction” J Am Soc Echocardiogr. 2005 Jun;18(6):632-7.

A4. Yılmaz R, Kasap H, Baykan M, Durmuş İ,  Kaplan Ş, Çelik Ş, Erdöl C. , “Assessment of left ventricular function by Doppler tissue imaging in patients with atrial fibrillation following acute myocardial infarction”   Int J Cardiol. 2005 Jun 22;102(1):79-85.

A5. Yılmaz R, Çelik Ş, Baykan M, Örem C, Kasap H, Durmuş İ, Erdöl C. , “Pulsed wave tissue doppler-derived myocardial performance index for assessment of left ventricular thrombus formation risk after acute myocardial infarction.”  Am Heart J. 2004 Dec;148(6):1102-8.

A6.  Örem C, Küçükosmanoğlu M, Hacıhasanoğlu A, Yılmaz R, Kasap H, Erdoğan T, Kaplan Ş, Çelik Ş. , “Association of Doppler-derived myocardial performance index with albuminuria in patients with diabetes.”  J Am Soc Echocardiogr. 2004 Nov;17(11):1185-90.

A7. Yılmaz R, Demirbağ R, Durmuş İ, Kasap H, Baykan M, Küçükosmanoğlu M, Celik Ş, Erdöl C., “Association of stage of left ventricular diastolic dysfunction with p wave dispersion and occurrence of atrial fibrillation after first acute anterior myocardial infarction.” Ann Noninvasive Electrocardiol. 2004 Oct; 9(4):330-8.

A8. Gökçe M, Karahan B, Erdöl C, Kasap H, Özdemirci S. , “Left ventricular diastolic function assessment by tissue Doppler echocardiography in relation to hormonal replacement therapy in postmenopausal women with diastolic dysfunction.” Am J Ther. 2003 Mar Apr; 10(2):104-11.

A9. Gökçe M, Erdöl C, Örem C, Tekelioğlu Y, Durmuş İ, Kasap H. , “Inflammation and immune system response against unstable angina and its relationship with coronary angiographic findings.”  Jpn Heart J. 2002 Nov;43(6):593-605.

A10. Erdöl C, Çelik Ş, Baykan M, Gökçe M, Örem C, Kasap H. , “Cannulation of a LIMA graft via the right brachial arterial route using a MANI catheter: an alternative approach.” Acta Cardiol. 2002 Apr;57(2):107-9.

A11. Çelik Ş, Erdöl C, Baykan M, Kaplan Ş, Kasap H. , “Relation between paroxysmal atrial fibrillation and left ventricular diastolic function in patients with acute myocardial infarction.” Am J Cardiol. 2001 Jul 15;88(2):160-2, A5.

 

B. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :

B.UlusalHakemliDergilerdeYayımlananMakaleler:

B1.  Orem C, Küçükosmanoğlu M, Kaplan S, Kasap H, Durmuş I, Eminağaoğlu S, Baykan M, Gökçe M. “Evaluation of left ventricular function using Tei index in patients with preinfarction angina.” Anadolu Kardiyol Derg. 2006 Mar;6(1):3-8.

B2.  Yılmaz R, Çelik Ş, Baykan M, Örem C, Kasap H, Durmuş İ, Erdöl C. “Miyokard infarktüsü sonrası sol ve sağ ventrikül miyokardiyal performans indekslerinin pulsed dalga doku Doppler ekokardiyografi ile değerlendirilmesi.” T Klin Kardiyoloji 2004; 17:19-27.

B3. Yılmaz R, Baykan M, Kasap H, Kaplan Ş, Durmuş İ, Küçükosmanoğlu İ, Çelik Ş. “Akut miyokard infarktüsü sonrasında sol ventrikül trombüsü gelişen hastalarda Tei indeksi.” MN Kardiyoloji 2004; 11:93-9.)

B4. Çelik Ş, Uçar F, Baykan M, Erdöl C, Ovalı E, Durmuş İ, Kasap H. , “Factor V Leiden Mutation is not a risk factor for myocardial infarction in North-East Turkey” T Klin Kardiyoloji 2001; 14, 104-106,

B5. Çelik Ş, Baykan M, Erdöl C, Durmuş İ, Kasap H, Kaplan Ş, Örem C. , “Akut Anteriyor Miyokard İnfarktüsünde Trombüs Gelişiminin Prediktörleri” , MN Kardiyoloji 2000; 7, 351-355,

B6. Çelik Ş, Baykan M, Erdöl C, Kaplan Ş, Durmuş İ, Kasap H, Örem C. , “Akut Anteriyor Miyokard İnfarktüsünde  Trombolitik Tedavinin Trombüs Gelişimi Üzerine Etkisi” , Türk Girişimsel Kardiyoloji Derg. 2000; 4, 166-170,

B7. Çelik Ş, Baykan M, Erdöl C, Kaplan Ş, Örem C, Durmuş İ, Kasap H. , “Akut Anteriyor Miyokard İnfarktüsünde Sol Ventrikül Fonksiyonlarının Atriyal Fibrilasyon Gelişimi Üzerine Etkisi” , T Klin Kardiyoloji 2000; 13, 438-442,

B8. Çelik Ş, Baykan M, Erdöl C, Durmuş İ, Kasap H, Kaplan Ş, Örem C. , “Akut Anteriyor Miyokard İnfarktüsünde QT Dispersiyonu ile İnfarktüs Genişliği ve Sol Ventrikül Sistolik Disfonksiyonu Arasındaki İlişki.”  MN Kardiyoloji 2000; 7, 424-427,

 

C. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler :

C.UlusalBilimselToplantılardaSunulanveBildiriKitabındaBasılanBildiriler:

C1.  Örem C, Küçükosmanoğlu M, Kasap H, Baykan M, Kaplan Ş, Erdoğan T, Durmuş İ, Çelik Ş. , “Diyabete Özgü Sol Ventrikül Disfonksiyonunun Değerlendirilmesinde Doppler Derive Miyokardiyal Performans İndeksinin Önemi” XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 27-30 Kasım  2004.

C2.   Örem C, Küçükosmanoğlu M, ErdoğanT, Kaplan Ş, Kasap H, Durmuş İ, Baykan M. , “Preinfarktüs Anginası olan Akut Miyokard İnfarktüslü Hastalarda  Doppler Derive Miyokardiyal Performans İndeksi Değerleri ve Seyri.”  XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 27-30 Kasım  2004.

C3.  Baykan M, Yılmaz R, Örem C, Kasap H, Erdoğan T, Kartı S, Gökçe M, Çelik Ş. , “ Akut Miyokard İnfarktüsü  Başlangıç Zamanı ile Protrombin 20210 Mutasyonu İlişkisi” XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 27-30 Kasım  2004.

C4.   Baykan M, Kaplan Ş, Örem C, Küçükosmanoğlu M,  Yılmaz R,  Kasap H, Gökçe M,  Çelik Ş. , “Akut Miyokard İnfarktüsünde Lipoprotein (a) ile Reperfüzyon İlişkisi” XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 27-30 Kasım  2004.

C5.   Küçükosmanoğlu M, Örem C, Kasap H, GökçeM, Erdoğan T, Durmuş İ, Turan S, Çelik Ş. , “ Doppler Derive Miyokardiyal Performans İndexinin Diyabetik Hastalardaki Albüminüri İle İlişkisi” XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 27-30 Kasım  2004.

C6.  Küçükosmanoğlu M, Örem C, Kasap H, Durmuş İ, Kaplan Ş, Turan S, GökçeM. , “Hipergliseminin Akut Miyokard İnfarktüslü Hastalarda Sol Ventrikül Fonksiyonu, Komplikasyonlar ve Erken Dönem Mortalite Üzerine Etkisi” XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 27-30 Kasım  2004.

C7. Yılmaz R, Baykan M, Örem C, Erdoğan T, Kasap H, Çelik Ş. ,  “Akut Miyokard İnfarktüsü Sonrası Atriyal Fibrilasyon Gelişimi Riskinin Pulse Wave Doku Doppler Ekokardiyografi İle Değerlendirilmesi.” XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 11-14 Ekim 2003.

C8. Yılmaz R, Baykan M, Durmuş İ, Örem C, Kasap H, Çelik Ş. , “Sol Ventrikül Geometrisinin TIMI Kare Sayısı Üzerine Etkisi” XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 11-14 Ekim 2003.

C9. Örem C, Çelik Ş, Yılmaz R, Baykan M, Kaplan Ş, Kasap H, Durmuş İ, Küçükosmanoğlu M. “ 35 Yaş Altı Miyokard İnfarktüslü Hastalarda Ateroskleroz Varlığının Karotis USG ile Değerlendirilmesi.” XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 11-14 Ekim 2003.

C10. Yılmaz R, Çelik Ş, Baykan M, Kasap H, Durmuş İ, Kaplan Ş. “Miyokardiyal Performans İndeksi Yalancı Normal/Restriktif Doluş Paterni Olan Hastalarda Güvenilir Bir Gösterge midir?”  XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 11-14 Ekim 2003.

C11. GökçeM, Kasap H, Durmuş İ, Küçükosmanoğlu M, Çelik Ş. “ Hipertansif  Sol Ventrikül Hipertrofili Hastalarda P Dalga Dispersiyonu  ve Atriyal Aritmi Sıklığının Araştırılması” XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 11-14 Ekim 2003.

C12. Gökçe M, Karahan B, Kasap H, Örem C, Özdemir Ş, Erdöl C. , “Hormon Replasman Tedavisinin P Dalga Dispersiyonu ve Atriyal Aritmi Sıklığı Üzerine Etkisi” , XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 5-8 Ekim 2002.

C13. Gökçe M, Kasap H, Örem C, Yılmaz R, Erdoğan T, Erdöl C. , “Koroner Arter Anomalili Olgularımız”,  XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 5-8 Ekim 2002.

C14.  Gökçe M, Örem C, Karahan B, Erdoğan T, Kasap H, Erdöl C. , “Unstabil Anjina Pektoriste T Lenfosit Subgruplarının Analizinin Miyokard İnfarktüsü Gelişimi İle İlişkisi” , XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 5-8 Ekim 2002.

C15.  Gökçe M, Kaplan Ş, Tekelioğle Y, Yılmaz R, Kasap H, Erdöl C. , “ Koroner Anjiyografide Yavaş Akım Saptanan Olgularda Trombosit Fonksiyonlarının İncelenmesi” , XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 5-8 Ekim 2002.

C16. Yılmaz R, Baykan M, Örem C, Kasap H, Çelik Ş, Erdöl C. , “Mitral E Velositesinin Doku Doppler E velositesine Oranı ile Miyokard İnfarktüsü Sonrası Sol Ventrikül Trombüsü Gelişimi Arasındaki İlişki” , XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 5-8 Ekim 2002.

C17. Örem C, Durmuş İ, Baykan M, Gökçe M, Yılmaz R, Kasap H, Erdöl C. , “Koroner Arter Hastalığında Karotis Ultrasonografi Bulguları” , XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 5-8 Ekim 2002.

C18.  Gökçe M, Karahan B, Kasap H, Erdoğan T, Küçükosmanoğlu M, Erdöl C. , “Miyokardiyal Bridge ( Kas Köprüsü ) Ciddi Aritmi Sebebi midir?” , XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 5-8 Ekim 2002.

C19.  Gökçe M, Örem C, Durmuş İ, Kasap H, Erdoğan T, Erdöl C. , “ İnfarktüs Öncesi Anjinası Olan Hastalarda QT Dispersiyonu ve Aritmi Sıklığı” ,  XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 5-8 Ekim 2002.

C20.  Gökçe M, Kaplan Ş, Uçar F, Kasap H, Erdöl C. , “ Koroner Anjiyografide Yavaş Akım Saptanan Olguarda  Faktör V Leiden Mutasyonu” , XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 5-8 Ekim 2002.

C21. Çelik Ş, Baykan M, Uçar F, Örem C, Kasap H, Erdöl C, Ovalı E. , “Akut Miyokard İnfarktüsünde MTHFR Gen Mutasyonunun Prognoz Üzerine Etkisi” , XVII.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İzmir, 13-16 Ekim 2001

C22. Gökçe M, Örem C, Karahan B, Baykan M,  TekelioğluY, Kasap H, Erdöl C . “Unstabil Anjina Pektoriste İnflamasyon veT-Lenfosit Aktivasyon Bulgularının Unstabil Anjinanın Klinik Şidderiyle  İlişkisi” , XVII.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İzmir, 13-16 Ekim 2001

C23. Çelik Ş, Baykan M, Erdöl C, Kaplan Ş, Durmuş İ, Kasap H, Örem C. , “Akut Anteriyor Miyokard İnfarktüsünde Trombolitik Tedavinin Trombüs Gelişimi Üzerine Etkisi” , XVI.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 11-14 Ekim 2000